how to catch a cheating husband at work tips on read text messages on samsung galaxy note 8 free phone see more
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХНижче наведено Акт перевірки кредитної спілки працівниками Держфінмоніторинг України на предмет правильності ведення фінмоніторингу.

Виявлено порушення: Правила проведення фiнансового монiторингу кредитної спілки не мiстять вичерпного перелiку положень, передбачених законодавством.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ 3 РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Iнспекцiйний департамент
 третiй iнспекцiйний вiддiл (М. Донецьк)

 83048, Україна,
 м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 89,
тел. (8-062) 305-76-12, 305-74-62,
 http://www.dfp.gov.uaАКТ

інспекції дотримання вимог чинного законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,  кредитною спiлкою «А нам все пофіг! »

................ 2009 року

N............./ФМ

Iнспекцiйною групою Державної комісії з регулювання риикiв фiнансових послуг України(далi - Держфiнпослуг) у складі: керiвника iнспекцiЙНОl групи - головного спецiалiста третього iнспекцiйного вiддiлу (м Донецьк) iнспекцiйного департаменту Держфiнпослуг …........... Вадима Вiталiйовича, та члена iнспекuiйноi групи - головного спеuiалiста третього iнспекцiйного вiддiлу (М. Донецьк) iнспекuiйного департаменту Держфiнпослуг ….................... Ольги Анатолiiвни, на пiдставi посвiдчення на проведення iнспекuii вiд ........09 N.........-п, виданого членом комісії - директором iнспекцiйного департаменту Держфiнпослуг ............Олександром Вiкторовичем на пiдставi розпорядження Держфiнпослуг вiд 05.03.09 №166 «Про затвердження плану перевiрок суб'ектiв нагляду, за якими здiйснюе нагляд Держфiнпослуг у П, Ш та IV кварталах 2009 року» (в редакцй розпорядження Держфiнпослуг вiд 30.07.09 N~594), проведена планова iнспекцiя кредитної спiлки «А нам все пофіг!» за перiод дiяльностi з …...12.07 по ….....09.

Кредитну спiлку «А нам все пофіг!» повiдомлено про проведення планової iнспекцiї повiдомленням вiд …............. N...............-7/08, яке фактично отримане …........09.

Інспекцiю проведено з вiдома та у присутностi голови правлiння  кредитноi спiлки «А нам все пофіг!» (далi -- Спiлка) ….......................

Керiвником iнспекцiйноi групи повiдомлено голову правлiння Спiлки …............... про права, обовязки, повноваження iнспекцiйної групи, причину та мету iнспекцi1, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть керiвника Спiлки.


Позаплановi перевiрки спецiалiстами третього iнспекцiйного вiддiлу (м. Донецьк) iнспекцiйного департаменту (територiального управлiння) Держфiнпослуг не проводились.

Iнспекцiя проводилась з...............по …......., ….........09.


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мiсцезнаходження Спiлки вiдповiдно до iнформацi1, внесеної до Державного реестру фiнансових установ (далi - ДРФУ) та фактично:
….................................................
Телефон …...................................

Державна реестрацiя Спiлки проведена виконавчим комітетом …................· ради Донецько! Облаетi ….............05 та видано Свiдоцтво про державну рееетрацiю юридичноi особи …....................................

Iдентифiкацiйний код Спiлки за Єдиним державним реестром юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв (далi -- Е:ДР): …...................

Держфiнпослуг Спiлка зарееетрована як фiнансова установа, що Пlдтверджено Свiдоцтвом про реестрацiю фiнансовоi установи вiд …......................................

В перiодi, що перевiряеться, Спiлка не отримувала лiцензiй в Держфiнпослуг.

У перiодi, за який проводилась iнепекцiя, вiдповiдальними за дотримання вимог законодавства у сферi фiнансових послуг були :
голова правлiння Спiлки за перiод з …............ по дату пiдпиеання акта iнепекцii......................, призначений за сумiсництвом.................................;
головний бухгалтер Спiлки за перiод з …............. по дату пiдписання акта iнспекцii …............................, ….......... …........................;
особа, вiдповiдальна за проведення фiнансового монiторингу за перiод з ….................. по дату пiдписання акта iнспекцй - головний бухгалтер …..........................., призначена наказом голови правлiння Спiлки вiд ….................

Вiдокремлених пiдроздiлiв Спiлка не має. В перiодi, що перевiрявься, Спiлка використовувала наступнi банкiвськi рахунки:

…...............................................................


Зі слiв голови правління Спiлки …............... iншi банкiвськi рахунки Спiлка  не використовувала.

_______________________________________________________________________________2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дотримання вимог чинного законодавства України про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

В перiодi, що перевiрясться, особою, вiдповiдальною за проведення фiнансового монiторингу в Спiлцi, була (е) головний бухгалтер …............. -- призначена наказом голови правлiння Спiлки вiд ….................

Повiдомлення Державного комітету фiнансового монiторингу України (далi Держфiнмонiторинг) про призначення ….............. особою вiдповiдальною за проведення фiнансового монiторингу в Спiлцi було здiйснено за формою № 1-ФМ «Картка реєстрації суб'екта первинного фiнансового монiторингу (вiдокремленого пiдроздiлу) та вiдповiдальних осiб» вiд …..............
Згiдно повiдомлення про результати обробки картки peecтрації суб' екта первинного фiнансового монiторингу (вiдокремленого пiдроздiлу) та вiдповiдальних осiб за формою №2-ФМ вiд …............... iнформацiю про Спiлку та про призначення особи, вiдповiдальноi за проведення фiнансового монiторингу в Спiлцi, внесено до iнформацiйно-аналiтичноi системи Держфiнмонiторингу …....... та присвоено iдентифiкатор суб'екта первинного фiнансового монiторингу -- ….............….............., як особа, вiдповiдальна за проведення фiнансового монiторингу, знаходиться iз Спiлкою в трудових вiдносинах на пiдставi ….........................,.............., що вiдповiдас вимогам пiдпункту 2.2.3 пункту 2 Положення про здiйснення фiнансового монiторингу фiнансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфiнпослуг вiд 05.08.03 №25, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii I5.08.03 за Х2715/8036 (зi змiнами), та вимогам пiдпункту 2.6. ПУНКТУ 2 Вимог до органiзацii фiнансового монiторингу суб'ектами первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидii запровадженню в легальний обiг доходiв, одержан их злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму, затверджених наказом Держфiнмонiторингу вiд 24.04.03 № 40, зареЂстрованим в MiHicTepCTBi юстицi1  29.04,03 за N9J37/7658 (зi змiнами)

Посадова iнструкцiя вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу Спiлки в останнiй на момент здiйснення iнспекцii редакцiї затверджена головою правлiння Спiлки ...09.06.

Згiдно свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацii №.......... вiд 19.06.08 (реестрацiйний номер …............), виданого Полтавським унiверситетом споживчої кооперацii Украiни, …............... пройшла навчання за програмою пiдвищення квалiфiкацil працiвникiв та керiвникiв пiдроздiлiв фiнансових установ, вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу (для кредитних спiлок) та склала екзамен.

Для iнспекцii надані Правила проведення фiнансового монiторингу Спiлки, затвердженi головою правлiння Спiлки ...11.05 (далi Правила), та Програма здiйснення фiнансового монiторингу Спiлки на 2009 та 2010 роки, затверджена головою правлiння Спiлки …..1.09 (далi - Програма)

Iнспекцiею встановлено, що Програма вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
Правила не мiстять:
- порядку зупинення проведення фінансової операції, якщо її уастником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, повязаних зі здiйсненням терористичноi дiяльностi;
- порядку вiдмови вiд за6езпечення здiйсвення фiнансовоi операцil у разi встановлення, що ця фiнавсова операцiя мiстить ознаки такої, що згiдно з Законом пiдлягае фiнансовому моніторингу;
- опису заходiв, спрямованих на запобiгання можливого використання новітнix технологiй у схемах легалiзацi1 доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiвансування тероризму.


Таким чином, в порушення вимог частиви 2 cтaтri 5 Закону України «Про запобiгання та протидiю дегалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержан их злочинним шляхом» з порушенням п. 3,7, роздiлу 3 Положення про здiйснення фiнансового монiторингу фiнансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфiнпослуг вiд 05,08.03 ,№25, , пункту 3.5. роздiлу 3 .Вимог до органiзацiї фiнансового монiторингу субєктами первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї запровадженню в легальний обiг доходiв, одержаних злочипним шляхом, та фiпансування терорнзму, затверджених наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Міністерства фiнансiв Украiїни вiд 24.04.03 ,№ 40, , Правила проведення фiнансового монiторингу Спiлки, затверджепi годовою правлiиня Спiлки ….....05, не мiстять вичерпний перелiк положень, передбачених законодавством.

Вiдповiдно до наданих для iнспекцii вiдомостей працiвники Спiлки озвайомленi з правилами та програмою проведення фiнансового монiторингу в Спiлцi та попередженi про відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидію легалізацїї(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочивним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

Навчання та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв (у тому числi щойно прийнятих на роботу) Спiлки з питань запо6iгання легалiзацii доходiв (вiдмиванню) доходiв, одержан их злочинним шляхом проводиться. Проведення навчання пiдтверджено записами у вiдповiдному журналi та пiдписами присутнiх ociб на навчаннi.

Iнспекцiею встановлено, що iнформування голови правлiння Спiлки про виявленi фiнансовi операцii, шо пiдлягають фiнансовому монiторингу, та про заходи, якi 6ули вжитi, здiйснюеться особою, вiдповiдальною за проведення фiнансового монiторингу в Спiлцi, щомiсячно шляхом складання письмових довiдок.
Спiлкою здiйснюється iдентифiкацiя користувачiв фiнансових послуг (членiв Спiлки та iнших кредитних спiлок) на пiдставi …....................

Перевiрка фiнансових операцiй, проведених Спiлкою за перiод з …................07 по …......................09, здiЙснювалась на пiдставi касових книг, первинвих касових документів та виписок з поточного рахунку Спiлки.

Iнспекцiею встановлено, що фiнансових операцiй, якi вiдповiдно до вимог статті 11 Закону України «Про запо6iгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержан их злочинним шляхом», пiдлягають обовязковому фiнансовому монiторингу, Спiлкою за перiод, що перевiряеться, не здiйснювалося.

Виконання заходiв впливу Держфiнпослуг за порушення законодавства України про запобiгання та протидiю легалiзацil (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

Держфiнпослуг заходи впливу за порушення законодавства України про запобiгання та протидiю легалiзацil (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, ДО Спiлки не застоеовувались.


3. ВИСНОВКИ

Фiнансовi операцiiї, якi вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України «Про заЛООlгання та протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержан их злочинним шляхом», пiдлягають обовязковому фiнансовому монiторингу, Спiлка за період, що перевiряеться, не здiЙснювала.

Iнспекцiєю встановленi наступнi порушення aктів законодавства у сферi запобiгання та протидii легалiзацil (вiдмиванню) доходiв, одержан их злочинним шляхом, а саме:
- частини другої статтi 5 Закону Украiни «Про запо6iгання та протидiю легалiзацi1 (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом» з порушенням пункту 3.7. роздiлу 3 Положення про здiйснення фiнансового монiторингу фiнансовими устанавами, затвердженого розпорядженням Держфiнпослуг вiд 05.08.03 .№25 ,  пункту 3.5. роздiлу 3 Вимог до органiзацiї фiнансового монiторингу су6єктами первинного фiнансового монiторингу у сферi запо6iгання та протидiї запровадженню в легальний обіг доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу міністерства фiнансiв Украiни вiд 24.04.03 № 40,  а саме - Правила проведення фiнансового монiторингу Спiлки, затвердженi головою правлiння Спiлки 29.11.05, не мiстять вичерпного перелiку положень, передбачених законодавством.Керiвник iнспекцiйної групи головний спецiалiст третього iнспекцiйного вiддiлу (м Донецьк) iнспекцiйного департаменту Держфiнпослуг
…....................

Член iнспекцiЙНОi групи головний спецiатст третього iнспекцiйного вiддiлу (м. Донецьк) iнспекцiйного департаменту Держфiнпослуг

…..........................

Голова правлiння кредитної спілки

….........................


Особа, вiдповiдальна за проведення фiнансового монiторингу в  кредитнiй спiлцi

….....................................

Пiдтверджую, що первиннi документи, використанi при проведенні нспекцiї, достовірні, надані в повному обсязi, а додаткових (iнших) документів, що свiдчать про дiяльнiсть  кредитно спiлки за перiод, що перевiряеться, немає:

голова правлiння …..............................Додаток до акта на 5 арк.:Акт складено у трьох примiрниках.


Один примiрник акта отримав _._~___. . ….............2009 року:

Голова правлiння …....................................

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Этот каталог может быть вам полезен http://samocvet.info/ .Веб-студия "Самоцвет"