free phone spy mobile visit web page best spy sistem for iphone 5 cellular mobile spy gadgets spyware for cell phones free
Питання проведення финансового моніторингу в кредитних спілках України.
На головну Ще про фінансовий моніторинг у кредитних спілках Адміністратор CU Program ДОАКС

ФІНМОНІТОРИНГ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ


Міністерство юстиції України


01001 м. Київ, вул. Городецького, 13ЗАЯВА

щодо надання пояснень


Згідно із Законом ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” в редакції від 01.12.2005, наказу Державного комітету фінансового моніторингу № 40 в редакції 26.12.2007 та розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 25 в редакції 07.08.2008 кредитна спілка повинна проводити заходи по забезпеченню фінансового моніторингу спілки.

Одним із заходів є проведення первинної ідентифікації особи, яка бажає провести в спілці фінансову операцію, тобто перевірка особи на причетність до списку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, що був затверджений наказом Держфінмоніторингу України від 25.10.2006 № 209. Цей список постійно розташований та поповнюється на офіційному сайті Державного комітету фінансового моніторингу України (http://sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/2009/21.05.09/Full58.xml). У зв'язку з цим постає питання:

чи буде порушенням законодавства неповідомлення кредитною спілкою Державного комітету фінансового моніторингу України про ознайомлення спілки з оновленнями цього списку ? Яка норма законодавства зобов’язує спілку повідомляти ДФМ про отримання змін до такого списку ?

Прошу надати роз'яснення щодо цих питань. 

відповідь :

MIHICTEPCTBO ЮСТИЦII УКРАIНИ


Україна, 01001, М. КИЇВ вул. Городецького,13


Міністерство юстицiї розглянуло ваш лист щодо роз'яснення законодавства i, в межах компетенції, повідомляє наступне.

Відповідно до статтi 6 Закону України «Про запобігання та протидiю легалiзаuiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом» су6'ект первинного фінансового моніторингу на пiдставi наданих оригiналiв або належним чином завiрених копiй документiв iдентифiкує осiб, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, що згiдно з цим Законом пiдлягають фiнансовому монiторингу.

З метою iдентифiкацiї резидентiв визначаються:
для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi, дата народження, серiя та номер паспорта (або iншого документа, який посвiдчує особу), дата видачi та орган, що його видав, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
для юридичних осiб - найменування, юридична адреса, документи про пiдтвердження державноi" реєстрацii" (включаючи установчi документи, iнформацiю щодо посадових осiб та їх повноважень тощо), iдентифiкацiйний код згiдно з єдиним державним peєстром пiдприємств та органiзацiй України, реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, та номер банкiвського рахунку.

Суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, що здiйснюють iдентифiкацiю особи є, зокрема, iншi юридичнi особи, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють фiнансовi операцil (абзац одинадцятий статті 4 цього Закону). 


Згiдно з пiдпунктом 1 пункту 1 статтi 1 Закону Україiни «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» кредитнi пiлки вiдносяться до осiб, що здiйснюють фiнансовi операцiї.
При цьому, статтею 5 Закону Україiни «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї" (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом» встановлено, що суб'ект первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний надавати Уповноваженому органу iнформацiю про фiнансову операцiю, що пiдлягае обов'язковому фiнансовому монiторингу.

Водночас, повiдомляемо, що згiдно iз абзацом чотирнадцятим статтi 4 цього Закону спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу - центральний орган виконавчої влади iз спецiальним статусом, а саме Державний комітет фiнансового монiторингу України.

Разом з цим, зазначаемо, що листи міністерств, інших центральних opгaнів виконавчої влади, не є нормативно-правовими актами, вони лише мають роз'яснювальний та iнформацiйний характер i не встановлюють правових норм.

Заступник міністра                                   Л.В. Єфiменко

Данiлкович К.М.
271-15-21

Часть информации о ведении финансового мониторинга в кредитных союзах Украины расположена здесь: http://ksdfm.narod.ru.
Еще о кредитных союзах:http://ks.samocvet.info/ .Веб-студия "Самоцвет"